Vad vi kan hjälpa dig med

Inom vårt verksamhetsområde, Göteborg Partille och Öckerö, kan vi hjälpa dig med följande:
Bestyrka namnunderskrifter, bestyrka auktoriserade översättningar, bestyrka avskrifter m.m.

Bekräfta att en myndighet eller en person är behörig att vidta vissa tjänsteåtgärder eller att någon har en viss tjänsteställning eller kompetens eller är behörig att företräda någon annan.

Notarius Publicus och biträdande Notarius Publicus är behöriga att utfärda intyg, Apostille, enligt artikel 6, första stycket, i Haagkonventionen den 5 oktober 1961 om slopande av kravet på legalisering av utländska allmänna handlingar.

Apostille kan utfärdas på handlingar som  ska uppvisas i ett annat konventionsland. När en handling försetts med Apostille är den undantagen från varje form av bestyrkande, d.v.s. normalt krävs inget ytterligare  godkännande från utländsk ambassad. I Sverige är det endast notarius publicus som får utfärda Apostille.

Följande handlingar kan förses med Apostille under förutsättning att de är original som är försedda med stämpel, namnteckning samt namnförtydligande:

- handlingar utfärdade av statliga svenska myndigheter (t.ex. Skatteverket, Patent- och Registreringsverket, Bolagsverket, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen)
- registerutdrag från belastningsregistret (Polisen)
- domstolshandlingar, t.ex. dom på äktenskapsskillnad från tingsrätter
- betyg/intyg från universitet, högskolor, kommunala skolor (ej friskolor)
- handlingar undertecknade av Notarius Publicus
- översättningar gjorda av en auktoriserad translator (Kammarkollegiet)
- utdrag från dop-, födelse- och vigselbok från pastorsämbetet,
vigselbevis/vigselattester från svenska kyrkan och borgerliga vigselförrättare (ej
från frireligiösa eller utländska trossamfund), övriga handlingar från Svenska
Kyrkan, om dessa är utfärdade före den 1 januari 2000.